Producenci
Regulamin sklepu
 

Regulamin zakupów sklepu internetowego
ActivMedica

 

                                                               § 1 Postanowienia ogólne

 

activmedica.pl ,  to nazwa handlowa sklepu internetowego dostępnego w domenie activmedica.pl, prowadzonego przez  firmę Annkram -  Anna Borowska, Armii Krajowej 3/9, 19-400 Olecko, NIP 8471150571, REGON 522664842

1.adres poczty elektroniczne - sklep@activmedica.pl

2. numer telefonu do sklepu: +48 781 604 004 (godziny pracy Biura Obsługi Klientów 9.00 - 16.00, (opłata jak za zwykłe połączenie telefoniczne, zgodnie z pakietem taryfowym dostawcy usług, z którego korzysta Klient).

3. Regulamin sklepu internetowego activmedica.pl udostępniany jest nieprzerwanie na stronie internetowej activmedica.pl w sposób umożliwiający Klientom jego pozyskanie, odtwarzanie i utrwalanie jego treści.

Regulamin określa zasady zakupów w sklepie ACTIV MEDICA . Złożenie zamówienia jest równoznaczne ze zgodą na wszystkie postanowienia i informacje zawarte w regulaminie.

                                                                                       § 2 Definicje

 

1. Ilekroć w niniejszym Regulaminie użyte są poniżej wymienione terminy należy przez nie rozumieć:

 a. Klient – osoba fizyczna, która ukończyła 13. rok życia, przy czym w przypadku nieukończenia przez tę osobę 18. roku życia, wymagana jest zgoda jej przedstawiciela ustawowego, chyba że posiada ona pełną zdolność do czynności prawnych, a także osoba prawna lub jednostka organizacyjna nie posiadająca osobowości prawnej, której przepisy prawa przyznają zdolność prawną, która korzysta ze sklepu internetowego, w szczególności, która na zasadach określonych w niniejszym Regulaminie składa zamówienie za pośrednictwem sklepu internetowego;

b. Konsument – Klient będący osobą fizyczną, która dokonuje czynności prawnej
z przedsiębiorcą niezwiązanej bezpośrednio z jej działalnością gospodarczą lub zawodową; (zgodnie z art. 221ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. Kodeks Cywilny (tekst jednolity Dz. U. z 2014, poz. 121 z późn. zm.);

c. Sprzedawca – Activ Medica

 

                                        § 3 Zasady korzystania ze sklepu internetowego activmedica.pl

 

1. Do korzystania ze sklepu internetowego activmedica w tym do przeglądania asortymentu sklepu activmedica oraz do składania zamówień na produkty, niezbędne jest:

 a. komputer, laptop lub inne urządzenie multimedialne z dostępem do Internetu;

b. dostęp do poczty elektronicznej;

c. przeglądarka internetowa: Mozilla Firefox w wersji 38.0 i wyższej lub Internet Explorer w wersji 11.0 i wyższej, Opera w wersji 32.0 i wyższej, Google Chrome w wersji 47.0. i wyższej, Safari w wersji 9.0 i wyższej;

d. minimalna rozdzielczość ekranu 1024 x 768 pikseli;

e. włączenie w przeglądarce internetowej możliwości zapisu plików Cookies oraz obsługi Javascript.

 2. Klient obowiązany jest do korzystania ze sklepu internetowego acyivmedica w sposób zgodny z prawem i dobrymi obyczajami mając na uwadze poszanowanie dóbr osobistych oraz praw dostępność autorskich i własności intelektualnej activmedica oraz osób trzecich. Klient zobowiązany jest do powstrzymywania się od jakiejkolwiek aktywności, która mogłaby wpłynąć na prawidłowe funkcjonowanie sklepu internetowego activmedicaw tym w szczególności od jakiegokolwiek ingerowania w zawartość sklepu internetowego activmedica. Klienta obowiązuje zakaz dostarczania treści o charakterze bezprawnym.

 3. Klienci mają możliwość korzystania ze sklepu internetowego activmedica dokonując rejestracji i tworząc w ten sposób Konto, w którym gromadzone są dane oraz informacje o Kliencie dotyczące jego działań w activmedica(dalej: „Konto”). Świadczenie usług w ramach Konta na activmedica.pl ma charakter nieodpłatny i bezterminowy. Klient ma prawo wypowiedzieć umowę zawartą z activmedica dotyczącą Konta, w każdym czasie poprzez wysłanie oświadczenia o rozwiązaniu umowy na adres email: sklep@activmedica.pl. Powyższe nie dotyczy sytuacji, w których activmedica jest w trakcie realizacji zamówienia złożonego przez Klienta. W takim przypadku, skutek rozwiązania umowy nastąpi z chwilą zrealizowania przedmiotowego zamówienia..

 4. W celu dokonania rejestracji w activmedica należy wypełnić formularz rejestracyjny poprzez podanie następujących danych: adresu e-mail oraz hasła. Na adres e-mail Klienta umieszczony w formularzu rejestracyjnym zostanie wysłana wiadomość potwierdzająca założenie konta. Z chwilą otrzymania wiadomości potwierdzającej założenia konta dochodzi do zawarcia umowy dotyczącej prowadzenia Konta pomiędzy Klientem, a Sprzedawcą, której przedmiotem są usługi świadczone przez Sprzedawcę na warunkach określonych w Regulaminie.

 5. Rejestracja w sklepie internetowym activmedica.pl umożliwia Klientowi: wprowadzanie, edytowanie lub usuwanie danych, w tym adresów dostawy; składanie zamówień z wykorzystaniem wprowadzonych przez Klienta danych; tworzenie listy zakupów; przeglądanie historii/statusów zamówień; zarządzenie informacjami/powiadomieniami, które Klient chce otrzymywać w tym zamówienie i rezygnację z newsletteru; dodawanie opinii o produktach oraz korzystanie z innych funkcjonalności udostępnionych zarejestrowanym Klientom.

6. Przeglądanie asortymentu sklep internetowego activmedica nie wymaga rejestracji. Składanie zamówień przez Klienta na produkty znajdujące się w asortymencie sklepu internetowego activmedica możliwe jest wyłącznie poprzez zarejestrowanie się zgodnie z postanowieniami § 3 ust. 4 Regulaminu.

 7. Klient może złożyć reklamację dotyczącą funkcjonowania serwisu activmedica.pl (w tym funkcjonowania Konta) w terminie 30 dni licząc od dnia, w którym miały miejsce wady lub przerwy w funkcjonowaniu serwisu. Reklamację należy złożyć w formie elektronicznej wysyłając wiadomość e-mail na adres: sklep@activmedicag.pl, telefonicznie pod numerem telefonu: 781 604 004 lub pisemnie na adres sklepu wskazany w § 1 ust 2. Regulaminu. W reklamacji Klient powinien podać: swoje imię i nazwisko, adres do korespondencji, rodzaj i datę wystąpienia przyczyn reklamacji.

 8. Reklamacja zostanie rozpatrzona przez Activ Medica w terminie nie dłuższym niż 14 dni od daty jej wpływu. O wynikach rozpatrzenia reklamacji Klient zostanie niezwłocznie poinformowany.

 9. W przypadku osoby prawnej oraz jednostki organizacyjnej nieposiadającej osobowości prawnej, wszelkie czynności tego podmiotu może dokonać wyłącznie osoba, która jest umocowana do dokonywania w imieniu tego podmiotu czynności związanych z korzystaniem z activmedica.pl oraz do wykonywania wszelkich praw i obowiązków tego podmiotu jako Klienta.

 

                                                            § 4 Ceny produktów i dostępne metody płatności 

 

1. Ceny towarów prezentowanych na stronie internetowej aqativmedica wyrażone są w złotych polskich i są cenami brutto, tj. zawierają podatek od towarów i usług (VAT).

 2. Ceny towarów podane na stronie internetowej activmedica.pl nie zawierają kosztów dostarczenia produktów. Koszty dostarczenia zamówionych produktów są każdorazowo podawane na stronie internetowej activmedica.pl w trakcie składania zamówienia, tym także bezpośrednio przed i w chwili zatwierdzenia i złożenia przez Klienta zamówienia i uwzględniane są w całkowitej wartości zamówienia. Całkowita wartość zamówienia obejmuje cenę towaru oraz koszty jego dostarczenia.

 3. Na każdy sprzedany przez activmedica.pl produkt wystawiana jest faktura VAT. Faktura VAT jest dostarczana drogą elektroniczną na podany przez Klienta adres poczty elektronicznej, chyba że Klient wyraźnie zaznaczy, że faktura VAT powinna być dostarczona w formie tradycyjnej. Akceptacja Regulaminu stanowi jednocześnie zgodę na przesyłanie (udostępnianie) faktur w formie elektronicznej, w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług, na zasadach opisanych w Regulaminie. Wskazanie przez Klienta danych do wystawienia faktury VAT w postaci numeru NIP oraz firmy jednoosobowej działalności gospodarczej oznacza wyrażenie woli zawarcia umowy sprzedaży jako przedsiębiorca.

 4. Klient zobowiązany jest do zapłaty ceny za zamówiony w activmedica produkt, w tym za koszty dostawy, nie później niż w terminie 5 dni od dnia zawarcia umowy,  z zastrzeżeniem gdy produkt jest robiony na zamówienie. Zamówienie nie opłacone w powyższym terminie skutkuje automatycznym anulowaniem zamówienia.

 5. PŁATNOŚCI

 1. Za złożone zamówienie można zapłacić, w zależności od wyboru Kupującego: 
  1. zwykłym przelewem na rachunek bankowy Sprzedawcy;
  2. za pomocą karty płatniczej: 
   • Visa 
   • Visa Electron 
   • MasterCard 
   • MasterCard Electronic 
   • Maestro 
  3. za pośrednictwem platformy płatniczej: 
   • Blue Media
   • PayU
   • Przelewy24
  4. za pobraniem, tj. gotówką w momencie dostarczenia towaru do Kupującego; 
 2. W przypadku wybrania płatności za pośrednictwem platformy płatniczej Blue Media, podmiotem świadczącym obsługę płatności online jest Blue Media S.A. 
 3. W przypadku wybrania przez Kupującego płatności z góry, za zamówienie należy zapłacić w terminie 4 Dni roboczych od złożenia zamówienia. 
 4. Sprzedawca informuje, że w przypadku metod płatności, w których pole do wprowadzenia danych niezbędnych do zrealizowania płatności pojawia się bezpośrednio po złożeniu zamówienia, opłacenie zamówienia jest możliwe wyłącznie bezpośrednio po złożeniu zamówienia. 
 5. Dokonując zakupów w Sklepie, Kupujący akceptuje stosowanie faktur elektronicznych przez Sprzedawcę. Kupujący ma prawo wycofać swoją akceptację. 

                                                   

  § 5 Procedura zawarcia umowy sprzedaży

 

 1.Informacje znajdujące się na stronie internetowej sklepu activmedica.pl stanowią zaproszenie do zawarcia umowy w rozumieniu art. 71 ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. Kodeks Cywilny (tekst jednolity Dz. U. z 2014, poz. 121 z późn. zm.). Klient składając zamówienie za pomocą mechanizmów dostępnych w sklepie activmedica.pl składa ofertę kupna określonego produktu na warunkach podanych w opisie produktu.

 2. Po złożeniu zamówienia Klient otrzymuje od activmedica automatycznie wygenerowany e-mail potwierdzający zarejestrowanie zamówienia. E-mail ten nie jest równoznaczny z oświadczeniem o przyjęciu oferty i zawarciem umowy sprzedaży. Umowa sprzedaży zostaje zawarta po potwierdzeniu przez Activ Medica dostępności produktu i akceptacji oferty Klienta, co zostanie potwierdzone osobnym e-mailem przesłanym do Klienta po skompletowaniu zamówienia.

3. Po zawarciu umowy sprzedaży pomiędzy Klientem activmedica.pl, activmedica.pl potwierdzi Klientowi jej warunki przesyłając je w wiadomości e-mail na adres poczty elektronicznej Klienta. Potwierdzenie, udostępnienie, utrwalenie, zabezpieczenie treści zawartej umowy następuje przez przesłanie Klientowi wskazanej powyżej wiadomości elektronicznej z potwierdzeniem przyjęcia zamówienia do realizacji..

4. Umowa zawarta pomiędzy Klientem a activmedica.pl dotycząca zakupu danego produktu w activmedica.pl ma charakter terminowy i trwa przez okres realizacji zamówienia. Miejscem spełnienia świadczenia związanego z zakupem produktów w activmedica.pl jest adres dostawy wskazany przez Klienta.

                         

§ 6 Realizacja zamówień, czas, sposób i koszty dostarczenia zamówionego produktu

 

 1. Zamówiony produkt dostarczany jest za pośrednictwem współpracujących z activmedica.pl firm kurierskich. Towary zamawiane za pośrednictwem activmedica.pl są dostarczane na terenie Rzeczypospolitej Polskiej.

 2. Klient ponosi koszty dostawy określone w zakładce  Sposoby i koszty dostawy.

 3. Czas dostawy produktów przez activmedica.pl to każdorazowo czas skompletowania zamówienia powiększony o czas dostawy. Przygotowanie produktu do wysyłki, jak i jego dostawa odbywa się wyłącznie w dni robocze. Czas realizacji zamówienia przez activmedica.pl uzależniony jest od dostępności danego produktu. Produkty mogą posiadać następujące statusy dostępności:

w magazynie – produkty w ilości 4 sztuki lub więcej znajdują się naszym magazynie, w przypadku wyboru przez konsumenta płatności z góry są wysyłane standardowo w ciągu jednego dnia roboczego od otrzymania przez activmedica.pl pełnej płatności za produkt lub – w wypadku płatności obsługiwanych przez podmiot realizujący płatności elektroniczne tj. PayU – po potwierdzeniu przez taki podmiot poprawnego wykonania pełnej płatności. W przypadku wyboru płatności przy odbiorze, realizacja zamówienia rozpocznie się po otrzymaniu przez konsumenta potwierdzenia przyjęcia zamówienia przez activmedica.pl

ostatnia sztuka/ostatnie 2 sztuki/ ostatnie 3 sztuki – produkty znajdują się w naszym magazynie, jednak są to ostatnie sztuki/egzemplarze danego produktu. Produkty są wysyłane standardowo w ciągu jednego dnia roboczego od otrzymania przez activmedica.plpełnej płatności lub – w wypadku płatności obsługiwanych przez podmiot realizujący płatności tj. PayU – po potwierdzeniu przez taki podmiot poprawnego wykonania przez Klienta pełnej płatności. W przypadku płatności przy odbiorze, realizacja zamówienia rozpocznie się po otrzymaniu przez konsumenta potwierdzenia przyjęcia zamówienia w sklepie internetowym. 

U dostawcy – produkty z takimi statusem sprowadzamy od naszych stałych i zaufanych dostawców. Po złożeniu zamówienia przez Klienta produkt dostarczany jest do naszego magazynu, skąd wysyłany jest bezpośrednio do Klienta. Wysyłka z naszego magazynu następuje standardowo w terminie od 3 do 7 dni roboczych od – w przypadku wyboru płatności z góry – otrzymania przez activmedica.plpełnej płatności za produkt lub – w wypadku płatności obsługiwanych przez podmiot realizujący płatności elektroniczne tj. PayU – po otrzymaniu potwierdzenia przez taki podmiot poprawnego wykonania pełnej płatności przez Klienta. Dokładny termin wysyłki produktu każdorazowo wskazywany jest po przyjęciu zamówienia za pośrednictwem poczty email.

Na zamówienie – produkty trudniej dostępne, których nie posiadamy w naszym magazynie, ani w magazynach naszych dostawców. Produkty te mogą zostać sprowadzone na życzenie Klienta.
W każdym przypadku czas realizacji takiego zamówienia ustalany jest indywidualnie. W celu uzyskania szczegółowych informacji o terminie dostawy należy skontaktować się z Biurem Obsługi Klienta mailowo na adres: sklep@activmedica.pl lub telefonicznie pod numerem 781 604 004

 

                                               § 7 Procedura rozpatrywania reklamacji z tytułu rękojmi

 

1. Wszystkie produkty dostępne w activmedica.pl są fabrycznie nowe, wolne od wad fizycznych i prawnych, oraz zostały legalnie wprowadzone na rynek polski.

2. activmedica.pl jest zobowiązany do dostarczenia Klientom towaru bez wad fizycznych i prawnych. Activmedica.pl ponosi wobec Konsumentów odpowiedzialność za wady towaru na zasadach określonych w przepisach ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. Kodeks cywilny w szczególności w art. 556 i następnych Kodeksu Cywilnego. W przypadku sprzedaży niebędącej sprzedażą konsumencką, na podstawie art. 558 § 1 Kodeksu Cywilnego wyłącza się przepisy o rękojmi zawarte w Kodeksie Cywilnym.

 3. Reklamacje z tytułu rękojmi Konsument może złożyć:

 a. w formie elektronicznej wysyłając wiadomość e-mail na adres sklep@activmedica.pl,  

b. telefonicznie pod numerem telefonu:781 604 004

d. pisemnie na adres activmedica.pl podany w  § 1 ust 2. Regulaminu

5. Poprawnie złożona reklamacja powinna zawierać: imię, nazwisko, adres, adres e-mail Konsumenta, datę zawarcia umowy sprzedaży stanowiącej podstawę reklamacji, przedmiot reklamacji ze wskazaniem żądania Konsumenta, wszelkie okoliczności uzasadniające reklamację.

 6. Występując ze stosownym żądaniem lub składając oświadczenie, Konsument powinien, na koszt Sprzedawcy, dostarczyć wadliwą rzecz Sprzedawcy w celu umożliwienia mu zbadania rzeczy i zajęcia stanowiska odnośnie do zasadności zgłoszonego żądania lub złożonego oświadczenia.

 7. Jeżeli podane w reklamacji dane lub informacje wymagają uzupełnienia, przed rozpatrzeniem reklamacji activmedica.pl zwróci się do składającego reklamację o jej uzupełnienie we wskazanym zakresie.

 8. Activmedica.pl rozpoznaje reklamację w terminie 14 dni od daty jej otrzymania. Odpowiedź na reklamację wysyłana jest na podany przez Konsumenta adres e-mail bądź na adres poczty tradycyjnej. Jeżeli w ciągu 14 dni activmedica.pl nie ustosunkuje się do żądań, oznacza to, iż uznał żądania za uzasadnione.

 9. Naprawiony produkt odsyłany jest do Konsumenta na koszt activmedica.pl

 10. Klient ma prawo żądać obniżenia ceny albo odstąpienia od umowy. Ograniczenie to nie ma zastosowania, jeżeli produkt był już wymieniony lub naprawiony przez activmedica.pl albo sklep nie wymienił produktu na wolny od wad, ani tej wady nie usunął.

 

                                              § 8  Procedura rozpatrywania reklamacji z tytułu Gwarancji

 

1. Produkty mogą posiadać gwarancję producenta, importera lub sprzedawcy, obowiązującą na terenie Rzeczpospolitej Polskiej. Czas udzielenia gwarancji każdego produktu widnieje każdorazowo w opisie produktu .  Większość produktów posiada gwarancje realizowane bezpośrednio przez autoryzowane punkty serwisowe producentów. Dokładne adresy punktów serwisowych znajdują się na kartach gwarancyjnych dołączanych do produktów oraz na stronach internetowych producentów.

                                                                        § 9 Odstąpienie od umowy

 1. Zgodnie z art. 27 ustawy z dnia 30 maja 2014 r. o prawach konsumenta (Dz.U. z 2014 r. poz. 827) Konsument, który zawarł za pośrednictwem Sklepu internetowego umowę na odległość, może w terminie 14 dni odstąpić od tej umowy bez podania jakiejkolwiek przyczyny. Do zachowania terminu wystarczy wysłanie oświadczenia przed jego upływem. Zasady odstąpienia od umowy, w tym wzór formularza o odstąpieniu od umowy, z którego konsument może skorzystać, a także przypadki, w których prawo do odstąpienia od umowy nie przysługuje, określone są w pouczeniu, stanowiącym Załącznik nr 2 do Regulaminu.

2. W przypadku odstąpienia od Umowy sprzedaży, jest ona uważana za niezawartą. Konsument ma obowiązek zwrócić Towar Sprzedawcy niezwłocznie, jednak nie później niż w terminie 14 dni od dnia, w którym odstąpił od Umowy sprzedaży. Do zachowania terminu wystarczy odesłanie Towaru na adres Sprzedawcy przed upływem tego terminu.

 3. Konsument ponosi tylko bezpośrednie koszty zwrotu towaru do Sprzedawcy (koszty odesłania produktu do Sprzedawcy). Konsument ponosi odpowiedzialność za zmniejszenie wartości produktu będące wynikiem korzystania z niego w sposób wykraczający poza konieczny do stwierdzenia charakteru, cech i funkcjonowania Produktu.

 UWAGA!

 Prawo odstąpienia od umowy nie przysługuje w odniesieniu do umów:

 1. świadczenie usług, jeżeli wykonaliśmy w pełni usługę za Twoją wyraźną zgodą; 

2. w której cena Towaru zależy od wahań na rynku finansowym, nad którymi nie sprawujemy kontroli, i które mogą wystąpić przed upływem terminu do odstąpienia od umowy;

3. w której przedmiotem świadczenia jest rzecz nieprefabrykowana, wyprodukowana według Twojej specyfikacji lub służąca zaspokojeniu Twoich zindywidualizowanych potrzeb; ( na zamówienie)

4. w której przedmiotem świadczenia jest rzecz ulegająca szybkiemu zepsuciu lub mająca krótki termin przydatności do użycia;

5. w której przedmiotem świadczenia jest rzecz dostarczana w zapieczętowanym opakowaniu, której po otwarciu opakowania nie można zwrócić ze względu na ochronę zdrowia lub ze względów higienicznych, jeżeli opakowanie zostało otwarte po dostarczeniu;

6. w której przedmiotem świadczenia są rzeczy, które po dostarczeniu, ze względu na swój charakter, zostają nierozłącznie połączone z innymi rzeczami;

 

                                                                  § 11 Przetwarzanie danych osobowych

 

 1. Podane przez Klientów będących osobami fizycznymi (w tym osobami fizycznymi prowadzącymi jednoosobową działalność gospodarczą) dane osobowe, activmedica.pl zbiera i przetwarza zgodnie z przepisami ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych oraz ustawy z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną.

2. Klienci mogą przeglądać asortyment sklepu internetowego activmedica.pl bez uprzedniej Rejestracji oraz podawania danych osobowych.

3. Klient wyraża zgodę na przetwarzanie przez activmedica.pl danych osobowych podanych przez niego
w procesie rejestracji Konta, w tym w procesie dokonywania zakupów w sklepie internetowym activmedica.pl. Podanie danych osobowych przez Klienta jest dobrowolne, jednakże brak zgody na przetwarzanie danych osobowych może uniemożliwiać świadczenie przez activmedica usług drogą elektroniczną oraz dokonywanie przez Klienta zakupów w sklepie internetowym 

4 Activmedica.pl przetwarza dane osobowe w celu świadczenia usług drogą elektroniczną, zawierania
z Klientem i wykonywania umów sprzedaży produktów zamówionych przez Klienta w sklepie internetowym activmedica.pl a w przypadku wyrażenia przez Klienta odrębnej zgody także w celach marketingowych, w tym w szczególności w celu przesyłania Klientowi informacji handlowych drogą elektroniczną.

5. Szczegółowe zasady przetwarzania danych osobowych przez activmedica.pl reguluje Polityka Ochrony Prywatności stanowiąca Załączniku nr 1 do Regulaminu.

                             

§ 12 Pozasądowe sposoby rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń

 

 1. Wszelkie spory związane z usługami świadczonymi przez activmedica.pl będą rozstrzygane przez sądy powszechne. Rozstrzyganie sporów powstałych pomiędzy activmedica.pl, a Klientem nie będącym Konsumentem zostaje poddane sądowi właściwemu ze względu na siedzibę Activ Medica

2. Klient będący Konsumentem ma możliwość skorzystania z pozasądowego sposobu rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń. Informacje o sposobie dostępu do ww. trybu i procedur rozstrzygania sporów, znajdują się pod następującym adresem: www.uokik.gov.plw zakładce „Rozstrzyganie sporów konsumenckich”.

3. Pod adresem  http://ec.europa.eu/consumers/odr konsument ma dostęp do rozstrzygania sporów konsumenckich drogą elektroniczną za pomocą unijnej platformy internetowej (platforma ODR). Platforma ODR stanowi  wielojęzyczną, interaktywną stronę internetową dla obsługi konsumentów i przedsiębiorców dążących do pozasądowego rozstrzygnięcia sporów wynikających z zawarcia na odległość umowy sprzedaży lub umowy o świadczenie usług. 

 

                                                      § 13 Postanowienia Końcowe

 

1.Activ Medica.pl ma prawo do organizowania akcji promocyjnych i wyprzedażowych. Szczegółowe warunki akcji promocyjnych każdorazowo określają regulaminy promocji umieszczone na stronie internetowej www.activmedica.pl. Do sprzedaży w akcjach promocyjnych przeznaczona jest ograniczona liczba produktów. Realizacja zamówień składanych przez Klientów następuje według kolejności ich złożenia do wyczerpania zapasów objętych określoną akcją promocyjną. Poszczególne akcje promocyjne oraz wyprzedaże w activmedica.pl nie łączą się, chyba że regulamin danej akcji promocyjnej lub wyprzedaży stanowi inaczej.

 2.Activ Medica może zmienić Regulamin i uruchomić nową wersję usług świadczonych w ramach activmedica.pl. Zmiana staje się skuteczna w terminie wskazanym przez Activ Medica, który nie może być krótszy niż 7 dni od momentu udostępnienia w activmedica.pl zmienionego Regulaminu, z zastrzeżeniem, że do zamówień złożonych przed wejściem w życie zmian zastosowanie mają postanowienia dotychczas obowiązującego Regulaminu.

 3.Activ Medica powiadomi Klienta o każdorazowej zmianie Regulaminu, w formie komunikatu przesłanego zarejestrowanym Klientom na adres e-mail podany przez Klienta przy rejestracji konta. Klienci będą związani postanowieniami nowego Regulaminu, o ile nie wypowiedzą go w terminie 14 dni od dnia powiadomienia o zmianie Regulaminu. Wypowiedzenie można złożyć w formie pisemnej pod adresem e-mail sklep@activmedica.pl.  Zmiana Regulaminu w zakresie, w jakim odnosi się do umów sprzedaży zawartych przed zmianą Regulaminu oraz do zamówień, które zostały złożone przed zmianą Regulaminu nie zmienia ich treści i warunków.

 4. Załączniki do niniejszego regulaminu stanowią jego integralną część

 5. W sprawach nieuregulowanych właściwe jest prawo polskie w szczególności zastosowanie mają przepisy ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. Kodeks Cywilny (tekst jednolity Dz. U. z 2014, poz. 121 z późn. zm.)oraz przepisy ustawy z dnia 30 maja 2014 r. o prawach konsumenta (t. j. z dnia 24 czerwca 2014 r., Dz. U. z 2014 r., poz. 827).

 6. Regulamin wchodzi w życie w dniu 29 stycznia 2018 r. i ma zastosowanie do umów zawieranych od dnia 29 stycznia 2018 r

ZAŁĄCZNIK nr 1

 Polityka Ochrony Prywatności

 1. Activ Medica przykłada szczególną wagę do ochrony prywatności Klientów. activmedica.pl z należytą starannością dobiera i stosuje odpowiednie środki techniczne i organizacyjne zapewniające ochronę przetwarzanych danych, w tym zabezpieczenia o charakterze programistycznym (między innymi systemy szyfrowania danych). W szczególności Activ Medica zabezpiecza dane przed ich udostępnieniem osobom nieupoważnionym, jak również przed ich przetwarzaniem z naruszeniem obowiązujących przepisów prawa. Activ Medica sprawują stałą kontrolę nad procesem przetwarzania danych oraz ograniczają dostęp do danych w możliwie największym stopniu, udzielając stosownych upoważnień tylko wówczas, gdy jest to niezbędne do prawidłowego świadczenia usług za pośrednictwem activmedica.pl.

 2. Administratorem bazy danych osobowych przekazywanych przez Klientów, w związku z zakupami w activmedica.pl jest Annkram -  Anna Borowska, Armii Krajowej 3/9, 19-400 Olecko, NIP 8471150571, REGON 522664842

 3. Podstawą przetwarzania danych osobowych jest zgoda samych Klientów, jak również ustawowe upoważnienie do przetwarzania danych niezbędnych w celach związanych z działalnością activmedica.pl, w tym w celu zawierania, realizacji i rozliczenia umów sprzedaży w ramach activmedica.pl (obsługi transakcji sprzedaży towarów), a także w celach ich archiwizacji.

 4. Podanie jakichkolwiek danych osobowych przez Klienta jest dobrowolne. Podanie danych wymienionych w § 3 ust. 4 Regulaminu jest konieczne w celach określonych w ust. 4.

 5. Klienci mogą przeglądać asortymentu sklep internetowego activmedica.pl bez uprzedniej Rejestracji oraz podawania danych osobowych.

 6. Dane osobowe podawane przez Klienta w trakcie Rejestracji są wykorzystywane do celów księgowych, do celów kontaktowania się z Klientem, do obsługi konta w activmedica.pl, do rozpatrywania składanych przez Klienta reklamacji, do obsługi zwrotów produktów oraz do innych czynności związanych z zawarciem lub wykonywaniem umów sprzedaży jak również w celu komunikacji związanej z funkcjonowaniem sklepu. Dane te mogą ponadto służyć do weryfikacji, czy osoba rejestrująca spełnia wymagane przez Regulamin i przepisy prawne warunki.

 7. Klient może wyrazić zgodę na przetwarzanie jego danych osobowych w celach marketingowych w tym w szczególności na otrzymywanie informacji handlowych drogą elektroniczną poprzez zaznaczenie odpowiedniej opcji w formularzu rejestracyjnym lub w terminie późniejszym w zakładce „Moje Konto”. W przypadku wyrażenia takiej zgody, Klient otrzymywać będzie na podany przez siebie adres poczty elektronicznej Newsletter Activ Medica.

 8. Klient może w każdym momencie zrezygnować z otrzymywania informacji marketingowych w tym z otrzymywania Newslettera Activ Medica poprzez odznaczenie stosownego pola w zakładce „Moje konto”  lub za pośrednictwem Biura Obsługi Klientów.

 9. Dane Klientów mogą być udostępniane podmiotom uprawnionym do ich otrzymania na mocy obowiązujących przepisów prawa, w tym właściwym organom wymiaru sprawiedliwości. Na podstawie art. 31 ust. 1 ustawy o ochronie danych osobowych, Activ Medica może powierzyć innemu podmiotowi, w drodze umowy zawartej na piśmie, przetwarzanie danych osobowych. W celu obsługi procesu realizacji umowy Activ Medica może udostępniać zebrane dane następującym podmiotom: firmom kurierskim, operatorom systemów płatności, instytucjom finansowym oferującym zakup produktu w systemie ratalnym, firmom obsługującym naprawy produktów z tytułu rękojmi, gwarancji, firmom prowadzącym w imieniu i na zlecenie Activ Medica ankiety konsumenckie badające poziom satysfakcji klientów, ich zwyczajów zakupowych;

10. W przypadku uzyskania przez Activ Medica wiadomości o korzystaniu przez Klienta z activmedica.pl niezgodnie z Regulaminem lub z obowiązującymi przepisami, Activ Medica może przetwarzać dane osobowe Klienta w zakresie niezbędnym do ustalenia jego odpowiedzialności, pod warunkiem, że utrwali dla celów dowodowych fakt uzyskania oraz treść tych wiadomości.

 11. Activ Medica zapewnia realizację uprawnień Klientów wynikających z ustawy o ochronie danych osobowych, w tym prawa dostępu do treści własnych danych osobowych i ich poprawiania oraz prawa do kontroli przetwarzania własnych danych osobowych na zasadach opisanych w przedmiotowej ustawie. W ramach realizacji prawa do kontroli przetwarzania własnych danych osobowych, Klienci mają w szczególności prawo do wniesienia – w przypadkach określonych w ustawie o ochronie danych osobowych – pisemnego, umotywowanego żądania zaprzestania przetwarzania danych osobowych ze względu na swoją szczególną sytuację, a także wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania swoich danych, gdy Activ Medica zamierza je przetwarzać w celach marketingowych lub wobec przekazywania przez Activ Medica  innemu niż Sprzedawca administratorowi danych.

 12. Activ Medica zapewniają Klientom możliwość przeglądania i modyfikacji danych osobowych. Dane osobowe podane przez Klienta, w zakładce „Moje Konto” odnośnik „Dane Osobowe” Klient może samodzielnie edytować i usuwać.Activ Medica zapewnia Klientom możliwość usunięcia danych osobowych ze zbioru danych w przypadku odstąpienia od umowy, o którym mowa § 7 Regulaminu, a także w innych przypadkach jeśli to wynika z obowiązujących przepisów prawa.

 13. Activ Medica wykorzystuje adresy IP zbierane w trakcie połączeń internetowych w celach technicznych, związanych z administracją serwerami. Ponadto, adresy IP służą do zbierania ogólnych, statystycznych informacji demograficznych (np. o regionie, z którego następuje połączenie). Dane te nie są łączone z danymi podanymi przez Klientów i stanowią jedynie materiał do analizy statystycznej i mechanizmów korygowania błędów systemowych.

 

 ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

 

 REGULAMIN ZAKUPÓW W SKLEPIE INTERNETOWYM DO 29.01.2018 R.

 

 

 

REJESTRACJA

1. Aby korzystać ze sklepu i składać zamówienia, klient może zakupić  towar bez rejestracji lub może być zarejestrowanym użytkownikiem.

 

2.   Rejestrując się na naszej stronie i przekazując nam swoje dane osobowe, klient wyraża zgodę na ich przetwarzanie wyłącznie przez Activ Medica PHU Aldona Rawicka.

3.   Dane klienta  nie będą udostępniane osobom trzecim ani innym firmom. Każdy klient ma wgląd w swoje dane i może je w każdej chwili zmodyfikować lub usunąć z naszej bazy.

 WARUNKI OGÓLNE

1.   Firma nie ustala minimalnej kwoty zamówienia.

2.  Wszystkie produkty oferowane w sklepie Activ Medica są fabrycznie nowe, wolne od wad fizycznych i prawnych, oraz zostały legalnie wprowadzone na rynek polski.

3.  Wszystkie ceny podane na stronach internetowych  sklepu Activ Medica  podawane są w polskich złotych  ( PLN) i są cenami brutto (zawierają podatek VAT). Wiążąca dla stron transakcji jest cena widniejąca przy produkcie w momencie złożenia zamówienia przez klienta. 

WARUNKI DOSTAWY

 1. Informacje o towarach wraz z podaniem ceny prezentowane na stronach sklep Activ Medica stanowią jedynie zaproszenie do zawarcia umowy w rozumieniu art. 71 Kodeksu Cywilnego a nie w rozumieniu art. 66 par. 1 ustawy z dn. 23 kwietnia 1960 r.
 2. Do zawarcia umowy sprzedaży dochodzi poprzez złożenie zamówienia przez Klienta i jego akceptacji przez Sprzedającego
 3. Zamówienia dokonywane za pośrednictwem strony internetowej można składać 24 godziny na dobę, przez cały rok. Zamówienia złożone w dni robocze po godzinie 16.00, w soboty, w niedzielę oraz w święta będą rozpatrywane następnego dnia roboczego. Zamówienia składane telefonicznie przyjmowane są w godzinach 8.00 - 16.00
 4. Zamówiony towar dostarczamy za pomocą wyspecjalizowanych firm kurierskich lub za pośrednictwem Poczty Polskiej. Kupujący jest obciążany kosztami dostawy określonymi w cenniku transportu.
  Cena przesyłki  kurierskiej przy zamówieniach opłaconych z góry jest uzależniona od wagi przesyłki i jej gabarytów(cena przesyłki dodana do kwoty zamówienia przelana na nasze konto i wyszczególniona jest w fakturze za towar
  Cena przesyłki kurierskiej wysyłanej za pobraniem (płatne kurierowi przy odbiorze) jest uzależniona od wagi przesyłki i jej gabarytów. Kwota za przesyłkę wyszczególniona jest w fakturze za towar.
 5. Szczegóły dotyczące cen przesyłek są widoczne na stronie głównej Sklepu w zakładce warunki dostawy
 6. Klient zobowiązany jest sprawdzić, czy opakowanie ma ślady otwierania lub uszkodzenia w momencie jego dostawy w obecności kuriera lub pracownika poczty. W przypadku stwierdzenia śladów otwierania lub uszkodzeń opakowania mogących powstać w trakcie transportu, klient zobowiązany jest do sporządzenia wraz z kurierem lub pracownikiem poczty odpowiedniego protokołu, oraz niezwłocznego zawiadomienia właściciela sklepu przed złożeniem podpisu na liście przewozowym i odbiorem paczki Protokół stanowi dokument do dalszych roszczeń.
 7.  Firma nie odpowiada za przesyłki ewidentnie uszkodzone w transporcie lub naruszone przez osoby trzecie, jeśli klient swym podpisem zatwierdzi ich odbiór.
 8. UWAGA! Nasza firma nie przyjmuje zwrotów odesłanych przez klienta za pobraniem.
 9. Czas realizacji zamówienia rozpoczyna się w dniu zaksięgowania wpłaty na naszym koncie. W przypadku przesyłki dostarczanej za pobraniem rozpoczyna się w dniu przyjęcia zamówienia.
 10. Zamówienia za towar o wartości powyżej  500,00 zł opłacone z góry realizujemy na nasz koszt z wyjątkiem przesyłek ponadwymiarowych które opłaca klient. Warunki wysyłki dla zamówień zagranicznych ustalamy indywidualnie.
 11. Możliwe są następujące formy zapłaty:

a)  Za pobraniem - gotówką kurierowi lub na poczcie przy odbiorze towaru.

b) Przelewem - Po zarezerwowaniu zamówionego towaru w naszym magazynie, jest wysłany e-mail z numerem naszego rachunku bankowego. Jak tylko pieniądze wpłyną na nasze konto paczka jest pakowana i wysyłana.

c)  Kartą płatniczą oraz szybkimi transferami - za pośrednictwem serwisu PayU.pl - szczegółowe informacje znajdują się na stronie www. PayU.pl

d) Zamówienia powyżej 500,00 zł i wykonywane na indywidualne zamówienie realizowane są wyłącznie po dokonaniu  przez klienta przelewu na nasze konto.

12. Firma Activ Medica PHU  zastrzega sobie prawo do wymogu sporządzenia osobnej umowy sprzedaży.

Umowa taka, może być sporządzona także na życzenie klienta.

Numer naszego rachunku bankowego:

Alior Bank   nr rachunku 27 2490 0005 0000 4530 5317 4123.

1.Przy wpłatach z góry na konto prosimy o podanie numeru zamówienia i nazwiska zamawiającego.

2.Zamówienia złożone z opcją „wpłata z góry” są automatycznie anulowane w przypadku braku płatności w ciągu 10 dni od złożenia zamówienia.

3.W chwili wysyłki towaru klient otrzymuje na podany w chwili zamówienia adres e-mail potwierdzenie nadania przesyłki wraz z numerem paczki i danymi kontaktowymi firmy kurierskiej.

4.W przypadku opóźnień w płatności firma Activ Medica  PHU Aldona Rawicka ma prawo domagać się zwrotu towaru.

5.Towar pozostaje własnością firmy Activ Medica PHU Aldona Rawicka aż do wypełnienia wszelkich zobowiązań kupującego.

 6.Sklep Activ Medica wystawia fakturę VAT lub paragon na każdy zakupiony towar.

KARTA STAŁEGO KLIENTA  

Status STAŁEGO KLIENTA  klient otrzymuje gdy suma jego zamówień na koncie przekroczy 1000 PLN. Od tego momentu klient ma prawo do 5% zniżki przy zakupach w Sklepie Activ Medica
 UWAGA: Zniżki i rabaty nie sumują się!!!
 CZAS REALIZACJI  ZAMÓWIEŃ
 1. Czas realizacji zamówienia oznacza orientacyjny termin, w którym zamówienie powinno być wysłane do klienta. W sytuacjach losowych związanych z brakiem produktu w magazynie dostawcy, właściciel sklepu zobowiązany jest poinformować klienta o ewentualnych opóźnieniach drogą elektroniczną lub telefonicznie.
 2. W przypadku kilku produktów zamawianych w jednej przesyłce, czas realizacji zamówienia odpowiada najdłuższemu czasowi realizacji spośród produktów (produkty wykonywane na specjalne  zamówienie) , znajdujących się w zamówieniu.
 3. Czas realizacji zamówienia rozpoczyna się w dniu zaksięgowania wpłaty na naszym koncie. W przypadku przesyłki dostarczanej za pobraniem rozpoczyna się w dniu przyjęcia zamówienia.
 4. Szczegółowe warunki dotyczące czasu realizacji zamówienia są zawarte na stronie głównej sklepu w zakładce  warunki dostawy. Jeśli czas dostawy ulegnie znacznemu wydłużeniu, skontaktujemy się z Tobą za pośrednictwem poczty elektronicznej/telefonicznie.
 5. Wszelkie zmiany/błędy zgłaszać należy w formie pisemnej niezwłocznie po złożeniu zamówienia.

 PRAWO DO ZWROTU

1.Zgodnie z ustawą z dnia 30 maja 2014 r. o prawach konsumenta (Dz. U. z 2014 r.poz. 827) Klient będący Konsumentem ma prawo do odstąpienia od umowy świadczenia usług drogą elektroniczną bez podania przyczyn, w terminie 14 dni kalendarzowych od dnia zawarcia umowy zgodnie z §. 5 ust. 6. Do zachowania terminu wystarczy wysłanie oświadczenia przed upływem terminu. 

Koszty przesyłki pokrywa klient 

2. W przypadku  chęci skorzystania z wyżej określonego prawa zwrotu towar należy odesłać  na adres Sklepu Activ Medica. Do takiej przesyłki zwrotnej należy dołączyć pisemne oświadczenie o odstąpieniu od umowy, fakturę wystawioną przez Sklep oraz numer konta, na jaki sklep ma zwrócić zapłatę. Zwrócony towar nie może być używany ani zniszczony i musi posiadać fabryczne metki/ zabezpieczenia. Zwracany w tym trybie towar zostanie przyjęty tylko i wyłącznie wtedy, gdy będzie odesłany w oryginalnym, nieuszkodzonym pudełku, z kompletną jego zawartością, a sam produkt oraz akcesoria będą nieuszkodzone, oraz nie będą nosiły jakichkolwiek śladów używania. Sklep w ciągu 2 dni roboczych dokonuje sprawdzenia produktu. Jeżeli towar spełnia ww. wymagania zostaje wystawiona faktura korygująca. Oryginał i kopia zostają wysłane do klienta listem priorytetowym. Klient powinien odesłać podpisaną kopię faktury korygującej, a po otrzymaniu jej, w ciągu 7 dni roboczych, Sklep dokonuje zwrotu pieniędzy na konto klienta 

3. Prawo  do odstąpienia od umowy sprzedaży zawartej na odległość, o którym mowa w ust. 1. nie przysługuje Konsumentowi w odniesieniu do umów: 

o świadczenie usług, jeżeli przedsiębiorca wykonał w pełni usługę za wyraźną zgodą konsumenta, który został  poinformowany przed rozpoczęciem świadczenia, że po spełnieniu świadczenia przez przedsiębiorcę utraci prawo odstąpienia od umowy; 

- w której przedmiotem świadczenia jest rzecz nieprefabrykowana, wyprodukowana według specyfikacji konsumenta lub służąca zaspokojeniu  jego  zindywidualizowanych potrzeb; (np. produkty z wyborem rozmiaru, kształtu, koloru tapicerki lub opcji dodatkowych instalowanych w sprzęcie na życzenie kupującego) oraz towarów importowanych na specjalne zamówienie.

  - w  której przedmiotem świadczenia jest rzecz dostarczana w zapieczętowanym opakowaniu, której po otwarciu opakowania nie można zwrócić ze względu na ochronę zdrowia lub ze względów higienicznych, jeżeli opakowanie zostało otwarte po dostarczeniu;

REKLAMACJE

1. Koszt przesyłki reklamacyjnej ponosi klient, zwrot naprawionego/ zastępczego towaru odbywa się na koszt naszej firmy, o ile reklamacja znalazła uzasadnienie.

2. W przypadku nieuzasadnionej reklamacji towar zwracany jest na koszt klienta.Zakres praw konsumenta reguluje ustawa z dnia 27 lipca 2002 r. o szczególnych warunkach sprzedaży konsumenckiej oraz o zmianie Kodeksu cywilnego (Dz U Nr 141, poz. 1176 z 2002 r.). 

JAKOŚĆ I GWARANCJE

1Towary sprzedawane przez naszą firmę są najwyższej jakości.

2. Produkty posiadają gwarancję producenta, importera lub sprzedawcy, obowiązującą na terenie Polski. Czas gwarancji każdego produktu widnieje w jego opisie na stronach sklepu. Szczegółowe warunki realizacji gwarancji są określone w druku gwarancji wystawionej przez gwaranta. oraz na życzenie mogą zostać wysłane przed zakupem pocztą elektroniczną.

3. Większość produktów posiada gwarancje realizowane bezpośrednio przez autoryzowane punkty serwisowe producentów. Dokładne adresy punktów serwisowych znajdują się na kartach gwarancyjnych dołączanych do produktów oraz na stronach internetowych producentów. 

POLITYKA OCHRONY DANYCH OSOBOWYCH

Dane osobowe Użytkowników będących osobami fizycznymi (w tym osobami fizycznymi prowadzącymi jednoosobową działalność gospodarczą) będą przetwarzane przez sprzedawcę jako administratora danych osobowych w celu świadczenia usług przez sprzedawcę za pośrednictwem sklepu, jak również e celach marketingowych związanych z funkcjonowaniem Sklepu, w tym dotyczących usług i towarów prezentowanych w Sklepie. W odniesieniu do danych osobowych Użytkowników dokonujących rejestracji w Sklepie z wykorzystaniem danych dostępowych pochodzących z Allegro lub dokonujących w Sklepie zakupu towarów lub usług z wykorzystaniem dostępowych pochodzących z PayU za zgodą Użytkowników oraz w zakresie  niezbędnym do realizacji przez sprzedawcę celów wskazanych powyżej. Przetwarzanie zbieranych danych odbywa się zgodnie z przepisami ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych i ustawy z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną. Podanie przez Użytkownika swoich danych osobowych jest dobrowolne. 

POSTANOWIENIA KOŃCOWE

1. Wszelkie ewentualne spory, jakie mogą wyniknąć z realizacji Regulaminu, będą rozstrzygane przez sąd powszechny właściwy według przepisów kodeksu postępowania cywilnego.

2. W sprawach nieregulowanych niniejszym Regulaminem stosuje się przepisy kodeksu cywilnego.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

do góry
Sklep jest w trybie podglądu
Pokaż pełną wersję strony
Sklep internetowy Shoper.pl